బెలూన్ కళాకారులు ఫ్యాషన్‌లు, రన్‌వే షో కోసం కాస్ట్యూమ్‌లను సృష్టిస్తారు - వీడియో

బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ రేవి ... బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ రేవి ...బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా రెండు కలరింగ్ రూమ్‌లలో ఒకదానిని బహుళ వర్ణ బుడగలు నింపాయి. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా డయానా రూట్ ఒక అల్లాడిన్ ఫ్లోట్ కోసం మ్యాజిక్ కార్పెట్ మీద పనిచేస్తుంది. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా రెండు కలరింగ్ రూమ్‌లలో ఒకదానిని బహుళ వర్ణ బుడగలు నింపాయి. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫాబ్రిజియో బోల్జోనీ బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto జానెట్ లెనోక్స్ మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్ వింటుంది. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto టామ్ టిమ్మర్స్, కుడి, మరియు భర్త ట్రెవ్ మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా ఒక పెద్ద బెలూన్ చెట్టుపై పని చేస్తారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో మంగళవారం, జూలై 25, 2017 న బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో హాజరైనవారు బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్ వింటారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫాబ్రిజియో బోల్జోనీ బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto ET యొక్క బెలూన్ ఆర్ట్ వెర్షన్. మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో మంగళవారం, బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాబ్రిజియో బోల్జోనీ బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌ని వింటున్నప్పుడు సమావేశానికి హాజరైనవారు రంగురంగుల వస్త్రధారణను ధరిస్తారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా రెండు సమావేశ గదుల్లో ఒకదానితో ఒకటి బహుళ వర్ణ బుడగలు వరుసలు నింపాయి. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto ఫాబ్రిజియో బోల్జోనీ, ఎడమవైపు, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో మంగళవారం, జూలై 25, 2017 నాడు బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto జూలై 26, 2017 బుధవారం లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో విదేశీ బెలూన్ కళ. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా కన్వెన్షన్ హాజరైనవారు బెలూన్ ఆర్ట్ యొక్క ఫోటోలు తీస్తారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా డయానా రూట్ ఒక అల్లాడిన్ ఫ్లోట్ కోసం మ్యాజిక్ కార్పెట్ మీద పనిచేస్తుంది. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫాబ్రిజియో బోల్జోనీ బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో పెంగ్విన్ బెలూన్ కళ. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto జానెట్ లెనోక్స్ మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్ వింటుంది. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto బుధవారం, జూలై 26, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సందర్భంగా మోడల్స్ రన్‌వేపై నడుస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫాబ్రిజియో బోల్జోనీ బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫాబ్రిజియో బోల్జోనీ బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto జానెట్ లెనోక్స్ మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్ వింటుంది. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫాబ్రిజియో బోల్జోనీ బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto లాస్ వేగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో, జూలై 26, 2017 బుధవారం జరిగిన బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో లాస్ వెగాస్ నేపథ్య బెలూన్ కళ. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto మంగళవారం, జూలై 25, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని గోల్డెన్ నగ్గెట్ హోటల్-క్యాసినోలో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫాబ్రిజియో బోల్జోనీ బెలూన్ ఆర్ట్ క్లాస్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్ @benjaminhphoto

బెలూన్ మెలితిప్పిన కళ చాలా అందంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అద్భుతమైన. కాబట్టి చాలా, చాలా విచిత్రం.

అయితే గత వారం జరిగిన బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ కాస్ట్యూమ్ మరియు హాట్ కోచర్ ఫ్యాషన్ షోలో కాస్ట్యూమ్స్, డ్రెస్‌లు మరియు గాలితో కూడిన వస్త్రాలు ఏదైనా మంచి మార్గంలో ఉంటే.వర్షన్ షాపులు, బెలూన్ డిజైన్ సెషన్‌లు మరియు ఫ్యాషన్ షోతో కూడిన కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడానికి డజనుకు పైగా దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 100 మందికి పైగా బెలూన్ కళాకారులను ఈ సమావేశం లాస్ వెగాస్‌కు ఆకర్షించిందని బెలూన్ జామ్ నిర్మాత స్టీవ్ క్లెయిన్ తెలిపారు.జనవరి 7 రాశి
ET యొక్క బెలూన్ ఆర్ట్ వెర్షన్. లాస్ వేగాస్‌లో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్మోడల్స్ బెలూన్-బెడ్‌డెడ్ రన్‌వేపై నడిచారు, పూర్తి-పరిమాణ బెలూన్‌ల నుండి అన్నింటినీ ధరించి, పొడవైన బెలూన్‌లను చిన్న ముక్కలుగా తిప్పడం ద్వారా సృష్టించబడిన సూక్ష్మమైన, నేత లాంటి నమూనాల వరకు. కాక్టెయిల్ దుస్తులు మరియు గౌన్‌లు నిజమైనవి-దూరంలో మరియు పూర్తి స్క్వింట్‌లో, ఏమైనప్పటికీ-మరియు గార్డియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీ నుండి పొడవైన బెలూన్ పాము, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ మరియు స్టార్-లార్డ్‌ని తీసుకుని అజ్టెక్ యువరాణిని కలిగి ఉన్న నేపథ్య దుస్తులు ఉన్నాయి.

మకరం మనిషి తుల మహిళ
టామ్ టిమ్మర్స్, కుడి, మరియు భర్త ట్రెవ్ లాస్ వేగాస్‌లో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సమయంలో ఒక పెద్ద బెలూన్ చెట్టు మీద పని చేస్తారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్మరియు కొన్ని డిజైన్‌లు గోడకు దూరంగా ఉన్నాయి. లేటాన్, ఉటాలోని డయానా రూట్ పుకింగ్ గ్నోమ్ ఆన్‌లైన్ GIF మోడల్‌లో ఒక పెద్ద బెలూన్ హెడ్‌పీస్‌ను రూపొందించింది. ఆమె కుమారుడు, టైలర్, 15, దిగ్గజం లోపల జీర్ణవ్యవస్థలో ఉన్న వ్యక్తి, పిక్సీ స్పూను అనుకరించడానికి ఫిగర్ నోటి నుండి రంగురంగుల బంతులను విసిరేయడం ద్వారా ప్రభావాన్ని పెంచాడు.

టెక్సాస్‌లోని ఆస్టిన్‌కు చెందిన బెలూన్ ఆర్టిస్ట్ క్రిస్టినా బారీ కాంస్య మరియు ఆకుపచ్చ బెలూన్‌లతో సెక్సీ అరేబియా యువరాణి దుస్తులను దాని తల, బస్ట్ మరియు నడుము వద్ద బ్యాటరీతో నడిచే లైటింగ్ స్వరాలతో రూపొందించారు. మోడల్ క్రిస్టా హెండర్సన్ రన్‌వేపై కాంట్రాటరిస్ట్ కదలికలను ప్రదర్శించడం ద్వారా కేవలం ప్రభావం చూపలేదు.

లాస్ వేగాస్‌లోని బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సమయంలో మోడల్స్ రన్‌వే మీద నడుస్తారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్

కష్టతరమైన భాగం పని చేసేదాన్ని పొందడం, బారీ వివరిస్తుంది. కానీ మీరు దీన్ని సృష్టించడం ప్రారంభించండి మరియు అది పని చేయదు మరియు మీరు సృష్టిస్తున్నప్పుడు మీరు దాన్ని మార్చాలి.

ఏప్రిల్ 22 వ రాశి

హెండర్సన్ ఆమె కదలికలు చేసినప్పుడు హారమ్ గర్ల్-టైప్ కాస్ట్యూమ్ యొక్క కష్టతరమైన స్థాయిని ఉంచడం మరియు ల్యాటెక్స్ యొక్క సారీ స్ట్రిప్స్‌గా పేలిపోకుండా ఉండేదాన్ని సృష్టించడం అవసరం పెరిగింది.

ఆమెను కదిలించకుండా చేసే ఏదైనా చేయాలనుకోలేదు, బారీ చెప్పారు. అదే అతి పెద్ద విషయం.

మరియు బెలూన్‌లతో చేసిన దుస్తులు ధరించడం అంటే ఏమిటి? చాలా చిన్నగా, హెండర్సన్ సమాధానమిస్తూ, నవ్వుతూ.

న్యూజిలాండ్‌కు చెందిన కత్రినా మాటిచ్ తన సొంత డిజైన్‌తో కూడిన నలుపు-వెండి గౌనులో రన్‌వేపై నడిచారు, ఇందులో సాధారణ బెలూన్‌ల లంగా మరియు వరుస బెలూన్‌లు వంకరగా ఉండి, ఒక విధమైన రద్దీగా మారాయి. కానీ, అంతకు ముందు రోజు, ఆమె స్వరూపం, మరియు దుస్తులు కూడా అసహ్యంగా ఉన్నాయి.

లాస్ వేగాస్‌లోని బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో ఫ్యాషన్ షో సమయంలో మోడల్స్ రన్‌వే మీద నడుస్తారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్

నేను 7:30 (ఎఎమ్) కి మొదలుపెట్టాను మరియు మోడలింగ్‌లో సగం దూరంలో ఒక చిన్న డ్రామా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను, మతిచ్, దృష్టి పరిమితంగా ఉన్నప్పటికీ బెలూన్ కళను సృష్టించాడు. నేను దానిని ఒక స్టాండ్ మీద నేస్తున్నాను మరియు అది పడిపోయింది. ఇది ‘పాప్, పాప్, పాప్, పాప్’ గా మారింది.

448 దేవదూత సంఖ్య

ఇది ఒక చిన్న డ్రామా అని ఆమె చెప్పింది.

ఈ కళాకారులకు బెలూన్ల కోసం మెదడు ఉంటుంది

ఆమె బెలూన్ ఆర్టిస్ట్ కాదు, కానీ గత వారం జరిగిన బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్‌లో జూలీ కానర్ ఒక VIP గోల్డెన్ నగ్గెట్.

ఆమె బుడగలు తెచ్చింది.

కాన్నర్ బెటాలిక్ బ్రాండ్ మేనేజర్, సెయింట్ లూయిస్ కంపెనీ, వినోద-నాణ్యత బెలూన్‌లను తయారు చేస్తుంది, కళాకారుల ఉపయోగం కోసం కన్వెన్షన్ యొక్క జామ్ రూమ్‌లోని టేబుల్స్‌పై బ్లైండింగ్ అరేయ్.

బుడగలు రంగు మరియు పరిమాణంతో అమర్చబడి ఉంటాయి, 1 అంగుళాల వెడల్పు మరియు 60 అంగుళాల పొడవు గల బెలూన్ల నుండి 6 అంగుళాల వెడల్పు మరియు 60 అంగుళాల పొడవు వరకు ఆమె వివరిస్తుంది.

బెలూన్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ, బెలూన్ కళాకారుల సామర్థ్యం కొత్త ముక్కలను సృష్టించగలదు. ఉదాహరణకు, సులభంగా బెలూన్-టు-బెలూన్ అనుసంధానం మరియు మరింత క్లిష్టమైన డిజైన్‌ల కోసం రెండు వైపులా కనెక్షన్ పాయింట్లను కలిగి ఉన్న బెలూన్‌ల శ్రేణిని కంపెనీ రూపొందించిందని కానర్ చెప్పారు.

దేవదూత సంఖ్య 625
లాస్ వేగాస్‌లో బ్లింగ్ బ్లింగ్ జామ్ బెలూన్ కన్వెన్షన్ సందర్భంగా రెండు రంగు గదుల్లో ఒకదానిని బహుళ వర్ణ బుడగలు నింపాయి. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వేగాస్ సమీక్ష-జర్నల్

ప్రాథమిక బెలూన్‌లో కొత్త ట్విస్ట్‌లు (పన్‌ని క్షమించండి) అడుగుతూ కళాకారులు కొన్నిసార్లు తన కంపెనీని సంప్రదిస్తారని కన్నర్ చెప్పారు. దీనికి విరుద్ధంగా, ఒక ఆవిష్కరణ కళాకారులను అది ఉపయోగించగల మార్గాలను గుర్తించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది.

ఈ బెలూన్ కళాకారులు కళాకారులు, మరియు వారు ఇతర మాధ్యమాలను ఉపయోగించే ఇతర కళాకారుల వలె ఆలోచిస్తారు. వారు బెలూన్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు, కాన్నర్ చెప్పారు. కాబట్టి వారు తమకు అందుబాటులో ఉన్న సైజులు మరియు ఆకారాలు మరియు రంగులను చూస్తారు మరియు ఇతర కళాకారుల మాదిరిగానే వారు తమ మెదడు నుండి సృష్టిస్తారు.

వారు బెలూన్ ఆకారాన్ని చూడవచ్చు మరియు అద్భుతమైన విషయాలను ఊహించవచ్చు, కాన్నర్ చెప్పారు.

ఆమె నవ్వింది. నా మెదడు ఆ విధంగా పనిచేయదు.

రివ్యూ జర్నల్.కామ్ లేదా 702-383-0280 లో జాన్ ప్రిజీబీస్‌ని సంప్రదించండి. అనుసరించండి @JJPrzyby ట్విట్టర్‌లో లు.